Un pas spre viitor prin acțiune și inovare


COMUNICAT DE PRESĂ

05.01.2022

Lansarea proiectului „Un pas spre viitor prin acțiune și inovare” POCU/829/6/13/142182

Universitatea „George Bacovia” din Bacău, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Centrul pentru Afaceri Solidare SRL și CIT - IRECSON Centrul de Informare Tehnologică SRL anunță demararea proiectului „Un pas spre viitor prin acțiune și inovare” cod SMIS 2014+:142182.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea antreprenorialului în Regiunea de Nord-Est prin stimularea inițiativei antreprenoriale în rândul a 350 studenți ((ISCED 5-7) înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență, studenți doctoranzi, cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5) înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior), prin sprijinirea lor pentru înființarea de afaceri inclusiv prin oferirea unui suport financiar sub forma de grant (schema de minimis), pentru 18 afaceri. Prin proiect se dezvoltă oportunități de înființare de noi afaceri inovative (inclusiv proiecte de tip start-up și spin-off inovativ) ce vor genera pe termen scurt și lung noi locuri de muncă, fapt ce va contribui la creșterea competitivității regiunii și la dezvoltarea inteligentă a unui mediu economic durabil, datorită asistenței și activităților de sprijin derulate în cadrul proiectului, prin intermediul parteneriatului.

Scopul final al proiectului este ca prin educație non-formală antreprenorială în rândul studenților din grupul țintă, bazată pe inovare și transfer tehnologic, să crească abilitatea acestora de a materializa ideile de afaceri la nivelul regiunii Nord-Est, acest fapt realizându-se prin promovarea culturii antreprenoriale bazată pe inovare (formare de competențe antreprenoriale), susținerea și sprijinirea noilor afaceri înființate, ceea ce va contribui la facilitarea inserției lor pe piața muncii și în final la atingerea obiectivului specific 6.13-Axa prioritara 6.

Concret, la nivelul proiectului, rezultatele care vor contribui la creșterea impactului sunt:

  • pentru 350 de studenți din grupul țintă se vor crea premisele pentru dezvoltarea de noi afaceri, atât în cadrul proiectului, cât și ulterior, pe baza cunoștințelor dobândite.

  • 72 noi locuri de muncă create în mediul privat, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, vor genera prin sustenabilitatea lor un efect pozitiv în rândul familiilor angajaților, dar și comunităților din care aceștia provin.

  • 18 firme vor fi create și finanțate. Valoarea maximă acordată în cadrul proiectului pentru planurile de afaceri aprobate este de 339,045.00 lei per plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

  • Dezvoltarea unor mecanisme de susținere și promovare a întreprinderilor înființate și finanțate în cadrul proiectului care vor sprijini sustenabilitatea acestora și vor influența pozitiv mediul de afaceri.

Fiind un proiect orientat spre inovare, se urmărește stimularea introducerii în circuitul economic a tehnologiilor inovatoare, și constituirea de parteneriate între unitățile de cercetare și mediul de afaceri, pentru asigurarea transferului rezultatelor cercetării.

Proiectul va conduce la creșterea ratei de participare a studenților din grupul țintă la programe de formare profesională (antreprenorială), care au scopul de a facilita inserția acestora pe piața muncii. Acest efect va fi potențat de o schimbare la nivelul mentalității colective a grupului țintă per ansamblu, cu efect pe termen lung, prin promovarea unei imagini pozitive a zonei, asigurând în același timp accesul și tratamentul egal și nediscriminatoriu al acestora.

Valoarea totală a proiectului este de 9.116.079,82 lei, din care 9.013.746,57 lei asistență financiară nerambursabilă și 102.333,25 lei cofinanțare.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, în perioada 21 decembrie 2021 – 20 decembrie 2023.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.iv, Apelul de proiecte nr.829, Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, Schema de ajutor de minimis Innotech Student.

Pentru informații suplimentare:

Universitatea „George Bacovia” din Bacău,

Str. Pictor Aman 96, Bacău – România, rectorat@ugb.ro

Persoană de contact: Gabriela Fotache – manager proiect, e-mail: gabriela.fotache@ugb.ro